مقالات اموزشی و کلاسهای اموزشی اختیاری برای مهندسان و ناظران و سازندگان

برای ثبت نام در این کلاسها می تواند کلاس مورد نظر خود را انتخاب کرده و با واریز وجه به حساب مبلغ خود را پرداخت نمایید قبل از پرداخت ازظرفیت و زمان کلاس آموزشی مورد نظر از طریق تماس با شماره 26409631 اطمینان حاصل بفرمایید برای ثبت نام در کلاسهای فوق باید وارد سایت سازندگان مسکن و ساختمان شهرتهران باشید.