مدارک ثبت قرارداد سازندگان (مجریان)

فرم تعهد سازنده - مجری حقوقی

pdf-icon

فرم تعهد سازنده - مجری حقیقی

pdf-icon

فرم کنترل ظرفیت سازنده - مجری

pdf-icon

مراحل تعویض سازنده - مجری

pdf-icon

مراحل ثبت قرارداد سازنده - مجری

pdf-icon

مراحل صدور شناسنامه فنی ساختمان

pdf-icon

صورت جلسه ابلاغ ایمنی در پروژه

pdf-icon

راهنمای تکمیل اطلاعات دفترچه اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

pdf-icon

دفترچه اطلاعات ساختمان

pdf-icon

راهنمای ثبت درخواست کنترل ظرفيت، صلاحيت و قرارداد اجرا(حقوقی)

pdf-icon

راهنمای ثبت درخواست کنترل ظرفيت، صلاحيت و قرارداد اجرا(حقيقی)

pdf-icon

اقرار نامه مالک

pdf-icon

صورت جلسه فسخ توافقی

pdf-icon