ضوابط شهرسازی و معماری

ضوابط مهم معماری و شهرسازی و شهرداری برای طراحان و سازندگان و مجریان در این قسمت قرار گرفته شده است

آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

pdf-icon

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران

pdf-icon

طرح راهبردی ساختار توسعه و تعاون

pdf-icon