شیوه نامه هاودستور العملها

کلیه شیوه نامه و دستور العملهای وزارت راه و شهر سازی و سازمان نظام مهندسی در مورد روش کار وتعیین صلاحیت و ظرفیت سازندگان و مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی و انبوه سازان وشرکتهایی پیمانکاری نظام فنی و اجرای در این قسمت قرار داده شده است

وحدت رویه - پیمانکار ساخت

dn

پیش نویس شیوه نامه اجرای ساختمان ویرایش چهارم مرداد 95

dn

شیوه نامه سازندگان مسکن و ساختمان 1389

dn

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان 1387

dn

دستورالعمل افزایش ظرفیت سازندگان

dn