فرمت انواع قراردادهای سازندگان (مجریان)

قرارداد اجرا پیمان مدیریت

pdf-icon

قرارداد اجرا مدیریت فنی و اجرایی

pdf-icon

شرایط خصوصی قرارداد مدیریت فنی و اجرایی

pdf-icon